Convenis

Índex de continguts d´aquesta secció:

– CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE RECERCA I DIVULGACIÓ HISTÒRICA TOTS ELS NOMS (EL PENEDÈS 1931-1978)
– CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE RECERCA I DIVULGACIÓ HISTÒRICA TOTS ELS NOMS (EL PENEDÈS 1931-1978)
– CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS PER DUR A TERME EL PROJECTE DE RECERCA I DIVULGACIÓ HISTÒRICA TOTS ELS NOMS (1931-1978).

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE RECERCA I DIVULGACIÓ HISTÒRICA TOTS ELS NOMS (EL PENEDÈS 1931-1978)

REUNITS:

D’una part, el Sr. Josep Vendrell i Gardeñes, secretari de Relacions Institucionals i Participació, actuant per delegació de funcions del conseller del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’acord amb la Resolució IRP/27/2008, de 13 de gener (DOCG 5301 de 21.01.09)

D’una altra, el Sr. Miquel Caminal, director del Memorial Democràtic en virtut del Decret de nomenament 47/2009, de 24 de març, que actua d’acord amb el previst en l’article 10 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, de creació de l’entitat, en relació amb l’article 18.1n dels seus estatuts, aprovats pel Decret 145/2008, de 15 de juliol,

I de l’altra, el Sr. Ramon Arnabat Mata, amb DNI 37686849-S, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, en virtut de l’elecció celebrada a l’Assemblea General d’aquesta entitat el dia 28 de febrer de 2010 i que actúa en el seu nom i representació, inscrit en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 3.360 i amb NIF G 08885311, i seu social al carrer dels Ferrers, 54, baixos de Vilafranca del Penedès.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar les institucions que representen i

MANIFESTEN:

1. Que, d’acord amb el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació correspon a la Direcció General de Memòria Democràtica proposar les polítiques públiques de recuperació de la Memòria Democràtica, establir mecanismes de col·laboració amb altres organismes públics per desenvolupar projectes transversals, com també impulsar la localització, senyalització, recuperació i conservació del patrimoni democràtic i els espais de la memòria.

2. Que l’article 2 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, estableix que l’objecte d’aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar consisteix a desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica i, en concret, del coneixement del període de la Segona República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present, i que l’article 3.1. e) de la mateixa llei estableix que correspon al Memorial Democràtic la funció de difusió del patrimoni democràtic i dels espais de memòria.

3. Que, d’altra banda, el 2006 va marcar l’inici del projecte Tots el Noms (El Penedès, 1931-1978) impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs, associació sense afany de lucre que té com a finalitat, entre d’altres, la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, especialment a l’àmbit territorial de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

4. Tots els Noms és un projecte de recuperació de la memòria històrica del període 1931-1978 al Penedès (tres comarques i 47 municipis). Aquest projecte té tres parts complementàries: la recerca exhaustiva en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial; la recuperació i sistematització de fonts d’informació primàries al voltant d’aquests anys per tal de crear una gran base de dades; i la divulgació i difusió de la recerca realitzada mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic i, sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet (www.totselsnoms.org)

5. En el projecte Tots els Noms participen els centres d’estudis locals del Penedès.

6. Que, per tant, l’Institut d’Estudis Penedesencs, el Memorial Democràtic i la Direcció General de Memòria Democràtica tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria democràtica, com també en la recuperació i preservació del patrimoni memorial al Penedès.

Que és de l’interès de les parts establir criteris de coordinació i sumar esforços per afavorir l’assoliment dels seus objectius i, per tant, es considera oportú subscriure un conveni que garanteixi un rendiment més òptim dels recursos respectius, com també una col·laboració activa en temes d’interès comú.

Per tot això, les parts es reconeixen la seva capacitat per actuar i acorden signar aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

Aquest conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de l’Institut d’Estudis Penedesencs, el Memorial Democràtic i la Direcció General de Memòria Democràtica en relació amb la recerca, l’homenatge, la commemoració i la difusió de la memòria democràtica del Penedès, mitjançant el projecte Tots els Noms.

Segona.- Àmbits de l’actuació

La col·laboració i cooperació estarà dirigida als àmbits d’actuació següents:

I. Projectes adreçats a recuperar i posar en valor el patrimoni memorial democràtic: Itineraris de Memòria Democràtica del Penedès.
II. Activitats commemoratives i de difusió de la memòria democràtica: publicacions i difusió, rutes i visites comentades, taules rodones i xerrades, cicles de cinema i audiovisuals, exposicions, commemoracions i actes d’homenatge.
III. Activitats de recerca i formació: cursos especialitzats (màsters, postgraus, etc.), congressos, activitats per a públic escolar, cursos de guia, recerca documental, oral, etc.. En aquest àmbit, s’impulsarà la recuperació i sistematització de fonts d’informació primàries per crear una gran base de dades. Respecte a les fonts orals, tots els projectes que treballin amb testimonis hauran d’adaptar-se als protocols que estableix el Banc Audiovisual del Memorial Democràtic. Aquesta informació es recull en una pàgina web, juntament amb tota la informació relacionada amb tots els projectes impulsats des de Tots els Noms.
IV. Desenvolupament del projecte “Noms i Llocs”: localització, documentació i senyalització de les fosses comunes de la Guerra Civil en els municipis de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.

Tercera.- Metodologia

3.1 Creació d’un Grup de Treball

Per facilitar el desenvolupament de la col·laboració entre les institucions, s’ha de constituir un grup de treball integrat per 2 membres del Memorial Democràtic i 2 representants de l’Institut d’Estudis Penedesencs, designats per cada institució, que es reuniran periòdicament amb les funcions següents:

I. Prefigurar, desenvolupar i gestionar el projecte Itineraris de Memòria Democràtica del Penedès, i proposar altres projectes destinats a posar en valor el patrimoni memorial del Penedès: creació de nous Espais de Memòria. Aquestes propostes podran integrar-se dins de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
II. Proposar els temes científics i de programació dels projectes d’interès comú.
III. Validar les accions que es desenvolupin en el marc d’aquesta col·laboració i en el seu àmbit territorial.
IV. Concretar detalls relatius a la gestió, organització, funcionament i desenvolupament dels projectes sobre la memòria democràtica al Penedès.
V. Elaborar el programa anual d’actuacions, on s’establiran els continguts, el calendari, les vies de finançament i les possibles col·laboracions que es puguin derivar de cadascun d’aquests projectes.
VI. Coordinar les informacions generades en el projecte Tots els Noms i en el Memorial Democràtic referides al Penedès.

Quarta.- Aportacions econòmiques

El finançament dels projectes podrà dur-se a terme mitjançant les corresponents convocatòries de subvencions que publica la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

A aquest efecte, l’Institut d’Estudis Penedesencs haurà de complir els requisits i les condicions establertes a les bases reguladores de les subvencions per realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria històrica i per recuperar i posar en valor el patrimoni memorial democràtic que es convocaran oportunament .

Altrament, el Grup de Treball podrà buscar diferents vies de finançament pels projectes a realitzar.

Cinquena.- Difusió

En totes les activitats de difusió de les actuacions objecte d’aquest conveni s’hi faran constar els logotips del Memorial Democràtic i el del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Igualment, s’hi farà constar el logotip de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Sisena.- Durada

La vigència d’aquest conveni de col·laboració és de dos anys a comptar des del moment de la signatura per ambdues parts. Un cop exhaurit aquest termini es renovarà automàticament per a un nou període de dos anys, tot formalitzant un annex documental per regular les condicions dels projectes futurs que es vulguin desenvolupar dins del marc del conveni.

Setena.- Revisió i desenvolupament del conveni

Aquest conveni pot ser revisat en el seu contingut a petició d’una de les parts, essent necessari l’acord de les parts per a fer efectives les modificacions proposades.

Les parts manifesten llur voluntat d’aprofundir i desenvolupar en el futur la col·laboració que s’inicia amb aquest conveni.

Vuitena.- Rescissió del conveni

El present conveni podrà rescindir-se anticipadament en els casos següents:

I. Per acord de les parts.
II. Per voluntat unilateral d’una part, prèvia comunicació a les altres, mitjançant l’enviament de carta certificada amb avís de rebut i amb una antelació de tres mesos a la data de rescissió. Cas que hi hagi projectes en marxa, les parts s’han de responsabilitzar del seguiment d’aquests projectes fins al moment de la seva finalització.
III. La manca d’assumpció efectiva d’algun dels compromisos establerts en aquest conveni.
IV. Les causes generals previstes en la legislació vigent.

Novena.- Interpretació del conveni

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni es resoldran per acord de les parts.

I, en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen aquest conveni de col·laboració, per triplicat en el lloc i data indicats.

Josep Vendrell i Gardeñes
Secretari de Relacions
Institucionals i Participació
Miquel Caminal i Badia
Director del Memorial
Democràtic
Ramon Arnabat i Mata
President de l’Institut
d’Estudis Penedesencs

Vilafranca del Penedès, 12 de juliol de 2010

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE RECERCA I DIVULGACIÓ HISTÒRICA TOTS ELS NOMS (EL PENEDÈS 1931-1978)

Barcelona, 5 de novembre de 2007

REUNITS

D’una part, el Sr. Joan Saura i Laporta, Honorable Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
D’altra part, el Sr. Francesc Olivella Pastallé, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedés.
D’altra, el Sr. Jordi Sánchez i Solsona, president del Consell Comarcal del Baix Penedés.
D’altra, el Sr. Josep Antoni Blanco, president del Consell Comarcal del Garraf.
D’altra, el Sr. Joan Solé i Bordes, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
D’altra, el Sr. Josep Soler Barceló, president del Museu de Vilafranca-Museu del Vi.

MANIFESTEN

Primer. Que, l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat i els altres poders públics de Catalunya han de vetllar pel coneixement i manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita per les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya.

Segon. Que, d’acord amb el Decret 479/2006, de 5 de desembre, correspon al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a través de la Direcció General de la Memòria Democràtica, proposar les polítiques públiques de recuperació de la Memòria Democràtica, així com també fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en aquesta matèria, puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic i el territori.

Tercer. Que, d’altra banda, el 2006 va marcar l’inici del projecte Tots el Noms (El Penedès, 1931-1978) impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs, associació sense afany de lucre que té com a finalitat, entre d’altres, la investigació, l’estudi i la divulgació de la història, especialment a l’àmbit territorial de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf; i pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Consell Comarcal del Garraf.

Quart. Que Tots els Noms és un projecte de recuperació de la memòria històrica del període 1931-1978 al Penedès en el qual hi participen també el Museu de Vilafranca-Museu del Vi i els centres d’estudis locals del Penedès.

Cinquè. Que el projecte del Penedès té com un dels seus antecedents el Pla Pilot per a la Localització, Registre i Senyalització dels llocs emblemàtics de la guerra civil 1936-1939, de la repressió franquista i de la lluita antifranquista a Lleida.

Això implica l’extensió de la filosofia d’aquest primer Pla Pilot a altres parts del territori de Catalunya.

Sisè. Que és, per tant, d’interès públic donar suport, a través del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a les actuacions que tenen previst dur a terme les entitats signants adreçades a recuperar la memòria històrica, sense que, ateses les característiques de les activitats a desenvolupar sigui possible promoure la concurrència pública.

Per això, les parts signen aquest conveni d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i la resta d’entitats signants del present conveni per al desenvolupament del projecte de recerca i divulgació històrica “Tots els noms (El Penedès, 1931-1978)”.

Segona. Actuacions a desenvolupar

El projecte “Tots els noms” consta de tres parts complementàries:

– La recerca exhaustiva en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial.
– La recuperació i sistematització de fonts d’informació primàries per crear una gran base de dades.
– La divulgació i difusió de la recerca realitzada mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic i una pàgina web a internet.

Durant l’exercici 2007 l’Institut d’Estudis Penedesencs i els Consells Comarcals de l’Alt Penedès, Baix Penedés i Garraf amb la col·laboració de la resta d’entitats signants, duran a terme les activitats següents:

– Finalització de les actuacions de recerca, recuperació i sistematització iniciades al 2006.
– Elaboració d’un projecte de senyalització de llocs, espais, monuments i tot tipus de vestigis sobre la II República, la Guerra Civil, la repressió franquista i la lluita per la democràcia, d’acord amb el Pla Estratègic de senyalització i estudi dels projectes dels Espais de Memòria de Catalunya impulsat per la Direcció General de la Memòria Democràtica.
– Realització d’una recerca sobre l’actuació de la segona república i la Generalitat republicana en els ajuntaments penedesencs.
– Finalització de la recerca sobre la repressió franquista al Penedès iniciada l’any 2006.
– Inici de la recerca sobre la lluita antifranquista i la transició política al Penedès.
– Presentació pública dels resultats dels diferents treballs derivats de l’execució del projecte en diferents formats: llibres, dvds, exposicions,…

Tercera. Equip de treball

Per al desenvolupament de les activitats esmentades es crearà un equip de treball amb representació de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, dirigit pel doctor Ramon Arnabat Mata.

Quarta. Aportació econòmica.

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació abonarà al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que actua com a cap de fila dels altres consells comarcals, de l’Institut d’Estudis Penedesencs i del Museu de Vilafranca- Museu del Vi, la quantitat de 35.000 Euros, a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2007, per al desenvolupament del projecte esmentat.

Cinquena. Termini d’execució

El termini d’execució de les activitats objecte d’aquest conveni és fins el 30 de novembre de 2007.

Sisena. Ordenació del pagament i justificació de la subvenció

– El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ordenarà el pagament de la quantitat de 35.000 euros, en el moment de la signatura del present conveni.
– El Consell Comarcal de l’Alt Penedès haurà de presentar, abans del 5 de desembre de 2007, els justificants de la subvenció concedida juntament amb una Memòria, degudament signada, de les activitats realitzades en relació al projecte: “Tots els Noms (El Penedès, 1931-1978”)

Setena. Publicitat

Tant en el projecte “Tots els noms. (El Penedès, 1931-1978) com en qualsevol acte de difusió de les actuacions previstes en aquest conveni que duguin a terme les entitats signants, es farà constar l’expressió “amb la col·laboració” del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el logotip del Memorial Democràtic”.

Vuitena. Seguiment i control

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a través de la Direcció General de la Memòria Democràtica i la resta d’entitats signants del conveni designaran un representant de cada una de les parts, els quals formaran la comissió de seguiment d’aquest conveni.

La comissió tindrà per objecte:

– Fer el seguiment i avaluar les activitats realitzades.
– Vetllar pel compliment dels objectius del conveni.

Sens perjudici de l’esmentat al paràgraf anterior, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès haurà de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o qualsevol altre òrgan de control de l’Administració els requereixin.

Novena. Vigència del conveni

Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura fins a la finalització de les activitats objecte d’aquest.

Desena. Causes d’extinció

Són causes d’extinció d’aquest conveni:

a) El compliment de l’objecte
b) La finalització del termini de vigència
c) El mutu acord de les parts
d) L’incompliment dels seus pactes o de la normativa aplicable

Onzena. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni es substanciaran davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat en el lloc i data indicats,

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Francesc Olivella Pastallé
President del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès
Jordi Sánchez i Solsona
President del Consell Comarcal
del Baix Penedès
Josep Antoni Blanco
President del Consell
Comarcal del Garraf
Joan Solé i Bordes
President de
l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Josep Soler Barceló
President del Museu de
Vilafranca – Museu del Vi
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS PER DUR A TERME EL PROJECTE DE RECERCA I DIVULGACIÓ HISTÒRICA TOTS ELS NOMS (1931-1978)

Vilafranca del Penedès, 26 d’octubre de 2005

REUNITS

Reunits d’una banda el senyor Ramon Xena Pareta, el qual actua en nom i representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (CCAP), en ús de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la Comissió de Govern en sessió de 27 de setembre de 2005.
De l’altre, el senyor Joan Solé Bordes, amb DNI 37671479D, el qual actua en nom i representació de l’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS (IEP), la qual està inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 3.360, i amb NIF G08885311, i seu social a la Plaça de Jaume I, 5 (interior Museu) de Vilafranca del Penedès.
I de l’altre, el senyor Ramon Arnabat Mata, amb DNI 37686849S, el qual actua com a historiador responsable de la secció d’història de l’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS (IEP).
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i

ANTECEDENTS

I – Que des de la Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Penedesencs es vol dur a terme el projecte de recerca i divulgació històrica Tots els Noms (1931-1978).
II – Tots els Noms (1931-1978) és un projecte que vol impulsar, coordinar i dirigir la recerca, la sistematització de les fonts d’informació, i la divulgació/difusió dels fets històrics desenvolupats entre 1931 i 1978 i de les persones que hi participaren en tots els municipis de l’Alt Penedès, fent especial incidència en els referents democràtics.
III – És voluntat del Consell Comarcal de treballar per a la recuperació de la justícia, la veritat i la dignitat que cal restituir a les persones que foren sacrificades a conseqüència de la repressió franquista a Catalunya, així com dinamitzar un procés que involucri el conjunt de la societat catalana i dels penedesencs per a extreure d’aquesta realitat la veritable història d’aquest període, posant en coneixement de la societat i de les institucions públiques les dades que es coneguin.

I, en mèrits del tot el que s’ha exposat, les parts convenen en els següents

PACTES

Primer: El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Institut d’Estudis Penedesencs es comprometen a treballar conjuntament per tal de fer realitat el projecte Tots els noms (1931-1978).

Segon: L’Institut d’Estudis Penedesencs, des de la Secció d’Història i sota la direcció de l’historiador senyor Ramon Arnabat Mata, durà a terme els treballs de coordinació i direcció pel desenvolupament del projecte Tots els Noms, el qual comprendrà l’estudi històric de la Segona República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939), el Franquisme i l’antifranquisme (1939-1978) i en l’àmbit geogràfic de la comarca de l’Alt Penedès.

Constarà de tres fases les quals són les següents:

I. Recerca exhaustiva en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial fent especial incidència en els aspectes següents:

a. Segona República

– L’aportació penedesenca a la Catalunya republicana
– Els projectes més emblemàtics a la comarca
– Les forces polítiques i sindicals i els seus dirigents (els noms)
– Els ajuntaments republicans (els noms dels alcaldes i regidors)
– El conflicte pagès
– Els fets d’octubre de 1934
– La cartografia urbana: locals partits i sindicats, reunions, …
– Altres qüestions

b. La Guerra Civil

– La revolució social al Penedès: col·lectivitzacions industrials i agràries
– Les Milícies i els Comitès
– La repressió contra les dretes (els noms dels assassinats)
– La participació al front: (els noms dels morts)
– Els refugiats i els bombardeigs
– Els camps d’aviació i els tallers de reparacions
– Els ajuntaments (els noms dels alcaldes i regidors)
– Altres qüestions

c. Franquisme i antifranquisme

– L’exili republicà (els noms i els llocs)
– La repressió: afusellaments, camps de treball i de concentració, presons (tots els noms)
– La Falange local i comarcal (els noms)
– Els ajuntaments franquistes (els noms dels alcaldes i regidors)
– L’Església catòlica: el doble paper
– La primera oposició: anys 50 i 60 (noms i entitats)
– L’oposició antifranquista: anys 70 (partits, sindicats, associacions, persones i noms)

II. Un cop estigui realitzada la recerca es planteja de desenvolupar les següents accions:

a. Fer-ne una interpretació global, per tal d’analitzar-ne els trencaments i les continuïtats, tant a nivell polític, social, econòmic, i cultural, com a nivell personal i familiar.
b. Creació d’una gran base de dades.
c. Servar, conservar i difondre el material localitzat i generat durant la recerca.
d. Planificar itineraris de la memòria democràtica a partir del patrimoni i els records.

III. Divulgació i difusió de la recerca realitzada mitjançant publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material didàctic, i sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet.

Tercer- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà difusió del projecte als ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès per tal que aquests s’hi adhereixin i poder així enriquir l’estudi a través de les aportacions dels municipis. Per altra banda, farà les gestions necessàries perquè la Universitat Oberta de Catalunya, el Museu de Vilafranca i l’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès col·laborin en el projecte en les diverses fases dels treballs de difusió i recerca. Igualment, tramitarà les sol·licituds d’ajuts econòmics a diversos ens per tal d’aconseguir finançament per dur a terme el projecte.

Quart- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Institut d’Estudis Penedesencs posaran els seus respectius anagrames en tota la documentació que s’emeti …

Cinquè- Confidencialitat, publicació i propietat de resultats: La confidencialitat i publicació dels resultats estaran subjectes a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, pel que fa a seguretat, secret i comunicació.

Sisè- Entrada en vigor i durada: Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent mentre duri l’objecte d’aquest.

Setè- Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, les discrepàncies derivades del mateix que no puguin ser resoltes per via convencional, seran substanciades per la via contenciosa-administrativa.

I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni en exemplar triplicat, i a un sol efecte, en la data assenyalada en l’encapçalament.

Ramon Xena Pareta
President del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès
Joan Solé Bordes
Institut d’Estudis Penedesencs
Ramon Arnabat Mata
Historiador IEP