COMUNITAT DEL FÒRUM PER LA MEMÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER APEL·LACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PER A LA PROTECCIÓ DE LA FOSSA COMUNA EN LA QUÈ ESTAN SOTERRADES LES VÍCTIMES DE LA DICTADURA FRANQUISTA

Entenem que la sentència, al donar la raó a l’Ajuntament de València en la seua pretensió de construir 1.030 nínxols sobra la Fossa de la Secció 7a Dreta, permet la destrucció de les restes de les víctimes del franquisme soterrades allà, el qual va contra l’esperit del projecte de la Llei de la Memòria Històrica (ja aprovada pel Congrés dels Diputats), que protegeix aquests espais i legitima les associacions per exercir les actuacions necessàries en defensa de la memòria de les víctimes. Igualment entenem que va contra allòs disposat per l’anomenat Conveni de Ginebra (signat per l’Estat espanyol), en què es disposa que les víctimes civils de conflictes armats, tenen dret a una sepultura a perpetuïtat.
El Fòrum per la Memòria considera que aquesta Resolució Judicial, juntament amb la construcció de l’anomenat ‘macrosantuari’, a un terreny públic de més de 3.000 metres quadrats donat per l’Ajuntament de València, dedicat a les anomenades “víctimes de la Santa Croada”, porten fins el límit la discriminació, el greuge i l’afronta a les víctimes del franquisme i a les seues famílies.

Considerem que dita sentència empra el tema de la il·legitimitat alegada pel Ministeri Fiscal per no entrar en el fons de la nostra demanda, que és la protecció de la Fossa Comuna de la Secció 7a Dreta i de les restes de les víctimes allà soterrades.

Tenint en compte que el Ministeri de la Presidència del Govern ha aprovat i finançat el projecte presentat pel Fòrum de la Memòria del País Valencià per a la investigació, documentació i divulgació de les Fosses Comunes del cementiri de València, així com allò disposat pel Consell d’Europa en matèria de denúncia de la dictadura franquista i del reconeixement de les víctimes per ella generades, hem acordat sol·licitar la intervenció del Govern de l’Estat i del Consell d’Europa amb la fí de protegir les restes de les víctimes del Franquisme soterrades a la Fossa objecte d’aquest litigi.

No entenem l’actuació del Ministeri Fiscal negant-nos la legitimitat per a actuar en defensa de l’honor de les víctimes, quan les seues famílies difícilment poden exercir-lo, ja que les fosses estaven en la més absoluta clandestinitat, doncs tant aquest govern municipal com els anteriors havien silenciat la seua existència. D’altra banda considerem que la defensa de l’honor de les víctimes del franquisme és una obligació de qualsevol ciutadà/na a que es considere demòcrata.
Igualment ens crida l’atenció que per una part el Ministeri Fiscal, depenent del Ministre de Justícia, ens negue legitimitat, i per una altra el Ministeri de Presidència del Govern ens avale i financie el projecte d’investigació.

Així mateix exigim que en cas que es reconstruesca la Fossa, es realitze amb totes les cauteles i ganaties, sempre sota la direcció i supervisió dels tècnics i especialistes competents en aquesta matèria, ja que el dany que pot produir-li dita reconstrucció pot ser irreparable, fins i tot major als danys ja causats per l’Ajuntament al intentar construir els nínxols.

Per tot allò ací exposat, aquesta associació presentarà davant el Tribunal Constitucional el recurs d’empar.

Valància, 27 de novembre de 2.007

S'autoritza edificar sobre una de les fosses comunes del Cementiri de València...

http://www.forumperlamemoria.org