Autors: Lluís Gil i Riambau
Títol: La vida quotidiana a la vila de la Bisbal del Penedès (Mitjan segle XX).
Edició: Ajuntament de la Bisbal del Penedès, 2007.
Periode: Franquisme.
Ambit: Economia, societat i cultura.
Municipi: La Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

La vida quotidiana a la vila de la Bisbal del Penedès...La guerra civil i la postguerra al Penedès va desenvolupar-se amb uns actors i uns escenaris molt concrets corresponents a un temps i un país força diferents als actuals. Per comprendre la veritable magnitud de tot plegat disposem d’aquest treball referent a la Bisbal del Penedès en el qual hi ha retratada la vida quotidiana dels seus habitants durant aquest període, dels que restaren al poble, dels que combateren al front, dels que perderen la vida durant i desprès de la guerra, dels represaliats per la dictadura i dels que anaren a l’exili.

No es fa referències a la guerra, es limita a descriure com eren els bisbalencs que, de grat o per força, s’hi veieren involucrats. Tot plegat il·lustrat amb una interessant mostra de fotografies sobre els temes tractats: la vida a la llar, la vida al camp i la vida de relació.