Santa Oliva

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Borrell Claramunt, Pere ERC 43 Pagés Junta gestora
TA1 Pascual Castellví, Miquel ERC
Regidor Sonet Rossell, Julià ERC 41 Pagés
Regidor Casellas Vallés, Antoni ERC 54 Pagés
Regidor Garriga Armajach, Carles Lliga Catalana

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Borrell Claramunt, Pere ERC Front Popular 45 Pagés
TA2 Pascual Castellví, Miquel ERC Front Popular No ès TA2 sinó alcalde 2n.
Regidor Sonet Rossell, Julià ERC Front Popular 43 Pagés
Regidor Casellas Vallés, Antoni ERC Front Popular 56 Pagés
Regidor Garriga Armajach, Carles Lliga Catalana A partir del 25-2-1936 no es presenta mai a cap sessió.
Regidor Arans Casellas, Joan Lliga Catalana No es presenta mai a cap sessió municipal, ni tan sols el dia de la presa de possessió.

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Garriga Armajach, Carles Lliga Catalana El 16-5-1935 passa a ser alcalde ordinari per decret de la Generalitat.
TA2 Planas Amigó, Pere No ès TA2 sinó alcalde 2n, per decret de la Generalitat.
Regidor Urpí Cañellas, Josep Regidor per decret de la Generalitat.
Regidor Pros Bundó, Pere Regidor per decret de la Generalitat.
Regidor Planas Bolet, Pere Regidor per decret de la Generalitat. Dimiteix el 28-11-1935 perqué ha anat a viure al Vendrell. El càrrec restarà vacant.

8 d´octubre 1934 a 19 d´octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Garriga Armajach, Carles Lliga Catalana Realment no ès alcalde sinó que ès nomenat (Delegat especial) de la Comissió Gestora pel Coronel Comandant Militar de la Comandància Militar de Tarragona.
Regidor Arans Casellas, Joan Lliga Catalana És nomenat (Vocal) de la Comissió Gestora pel Coronel Comandant Militar de la Comandància Militar de Tarragona. Exerceix durant dues setmanes, fins que ès cessat per la mateixa autoritat.
Regidor Dias Pascual, Josep Lliga Catalana És nomenat (Vocal) de la Comissió Gestora pel Coronel Comandant Militar de la Comandància Militar de Tarragona. Exerceix durant dues setmanes, fins que ès cessat per la mateixa autoritat.

maig de 1933 a gener 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Borrell Claramunt, Pere 42
Regidor Pascual Castellví, Miquel Junta gestora
Regidor Arans Casellas, Joan Junta gestora

30 octubre 1934 a 2 maig 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Garriga Armajach, Carles Él Coronel Comandant Militar de la Comandància Militar de Tarragona el nomena (Alcalde-President) de la Comissió Gestora i aixó farà que governi ell sol al municipi, per mitjà de decrets, fins a maig de 1935.

abril de 1931 fins maig de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Planas Bolet, Pere
Regidor Caralt Mercader, Salvador
Regidor Garriga Armajach, Carles
Regidor Mirats Urpí, Pere Pagés Dimiteix el 15-7-1932 per deixar de fer de pagés i anar a viure a Barcelona, on ha iniciat el negoci d´una tenda de queviures. El càrrec restarà vacant.
Regidor Ventosa Dias, Pere
Regidor Papiol Caralt, Josep
Regidor Carreras Huguè, Joan Realment no ès vocal sinó procurador síndic.

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
ERC Probablement abans febrer 1934 0
Lliga Catalana Probablement abans febrer 1934 0
PSUC Abans o durant la guerra (màxim 21-10-1936) 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
CNT Abans o durant la guerra (màxim 21-10-1936). 0
Unió de Rabassaires de Catalunya Abans o durant la guerra (màxim 21-10-1936). 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Monte-pío de Socorros Mútuos de Santa Oliva 1879 Durant la II República es fan les reunions a cal Morles. 80 La finalitat era ajudar els seus associats durant el temps que estaven malalts, amb diners i torns organitzats de treball a les seves terres. Havia tingut origen a la parróquia, peró el 1920 es va secularitzar. Durant la II República es trobava en una situació de quasi fallida económica. Va plegar al cap de poc temps.
Sindicat de Regants de Santa Oliva Origen medieval. Refundat el 1930. 66 Aprofitament de l´aigua del Rec Major i distribució entre els seus associats.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cal Fuster Finals segle XIX o principis segle XX Carrer de Francesc Macià (ara carrer de Mossén Josep Maria Janè). 0 Local d´esquerres, amb café, sala de ball i espectacles. Era la mès freqüentada de les dues societats. Forta rivalitat amb l´altra societat.
Cal Morles Finals segle XIX o principis segle XX Carrer de Torras i Bages i carrer de Banyeres 0 Local de dretes, amb café i sala de ball. Es comunicaven internament, peró el café estava al 1r pis i s´hi podia accedir directament des del carrer de Torras i Bages, mentre que la sala de ball tenia accès directe des del carrer de Banyeres. Forta rivalitat amb l´altra societat.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Rabassaire 20-9-1931 El governador civil de Tarragona va venir a ficar pau entre els propietaris i els rabassers. Els rabassers s´havien quedat tota la collita de raïm. El to conciliador i dialogant del governador (molt ben valorat per les autoritats municipals del moment) va aconseguir que durant la mateixa reunió els rabassers acceptessin tornar als propietaris la part en metàl•lic (ja que en producte ja no era possible) que els corresponia.
Fets d´octubre de 1934 Octubre 1934 Segons fonts orals, en general al poble hi va haver quietud. Peró en prevenció, a la nit els regidors van passar per les cases a recollir les armes dels particulars. Tan sols en una casa hi va haver un petit incident a conseqüéncia de la resisténcia d´un estadant. Segons fonts orals, un grup d´homes del poble (sembla ser que els que fins llavors havien estat els dirigents d´esquerres a l´Ajuntament) va ser detingut i tancat a la presó de Tarragona. El regent de la parróquia, mossén Antoni Paradís i Paradís, els visitava amb freqüéncia, els portava coses i gestionà la seva sortia d´aquell lloc. Aquests mateixos dirigents volgueren tornar el favor al capellà intentant-lo salvar de ser assassinat l´estiu de 1936, peró no ho van poder aconseguir.

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Governador civil de Tarragona 20-9-1931 Vegeu capítol 5
Diputació Barcelona...