Gelida

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ollè Capdevila, Àngel ERC Sastre
Regidor Planas Gras, Martí ERC
Regidor Tornè , Isidre
Regidor Cartró Llopart, Francesc
Regidor Rosell Gibert, Josep
Regidor Rosell Masana, Josep
Regidor Valls , Josep
Regidor Torras , Francesc
Regidor Almirall Romeu, Hermenegild Propietari

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Bertran Llopart, Joan ERC
Alcalde Bertran Llopart, Joan ERC
Regidor Ollè Capdevila, Àngel ERC ERC
Regidor Planas Gras, Martí ERC
Regidor Llopart 0llè, Francesc ERC
Regidor Alegre Claramunt, Josep ERC
Regidor Roig Olivella, Josep Lliga Lliga
Regidor Rosell Rosell, Francesc Lliga Lliga
Regidor Ribas Marí, Josep Lliga Lliga
Regidor Gibert Rius, Pere ERC ERC

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Roig Olivella, Josep Lliga Lliga
Regidor Pascual Fosalba, Francesc
Regidor Xandri Bassó, Josep 35 Paleta
Regidor Rosell Rosell, Francesc Lliga
Regidor Valls Torrents, Miquel
Regidor Rosell Gibert, Josep
Regidor Roselló Romeu, Salvador
Regidor Montalt Ferrer, Narcís
Regidor Almirall Muray, Pere
Regidor Sàbat Guitart, Amadeu Lliga

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Bertran Llopart, Joan ERC ERC Pagés
Regidor Ollè Capdevila, Àngel ERC ERC
Regidor Alegre Claramunt, Josep ERC ERC
Regidor Gibert Rius, Pere ERC ERC
Regidor Almirall Batlle, Camil ERC ERC
Regidor Tubella Sabatè, Ramon ERC ERC 52 anys pagés
Regidor Roig Olivella, Josep Lliga Lliga
Regidor Rosell Rosell, Francesc Lliga Lliga
Regidor Sàbat Guitart, Amadeu Lliga Lliga

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Esquerra Republicana de Gelida i Joventut d´Esquerra 0 Flama

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ DE RABASSAIRES 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sindicat Agrícola la Gemanor 0

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Casal Catequístic 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat Coral Artesans 1897 0 Flama La Societat Coral Artesans havia estat creada l´any 1897. l´any 1917 es construeix el local de l´associació situat al carrer Major núm. 6 (llavors carrer Marquès). Des-près, l´any 1925, la mateixa entitat inaugura la Sala d´Espectacles, on es faran els balls de societat. Als anys trenta trobem la Societat Coral adherida a l´ERC. Estava dirigida per una Junta Directiva, la meitat de la qual es renovava anualment, estant organitzada en forma de comissions (teatre, ball, cor, licors …). Font: República, Guerra i Postguerra a Gelida, pàgina 44.
Casal Gelidenc 1919 0 Pel que fa al Centre Recreatiu i Cultural (començà modestament l´agost de 1919 creant de seguida el (Grup d´aficionats( i donant espectacles, peró durant algun temps portà una vida força precària) (37). l´any 1921 adquirí el mobiliari del café i firmà un contracte d´arrendament de la totalitat de l´edifici situat al carrer Major núm. 45, establint una biblioteca i organitzant una tanda de conferéncies, i ja tenia plantejat el projecte de construir un nou edifici per la societat, segons informava Josep Fontanals mitjançant un article a l´esmentat periódic de (La Veu de Catalu-nya) (38). Peró no fou fins l´any 1933 quan s´inaugurà un nou local a la plaça de la República (actual plaça de la Vila), abandonant l´antic local de lloguer i canviant el nom pel de (Casal Gelidenc). Font: República, Guerra i Postguerra a Gelida, pàgina 45.

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Orfeó de Gelida Grup coral. 1928 0 Va nèixer un dia de juliol de 1928 actuant a l´esglèsia parroquial i al Casal Cate-quístic. Arribà a comptar amb mes de cent cantaires representants (de tot el teixit social i humà de la vila, des d´infants (nens i nenes), joves, damisel•les i persones grans de tot tipus i condicions) (41). l´Orfeó assajava a Els Lluïsos, (aquest local petit i modest peró tan gran en la seva vida cultural gelidenca) (42) sota la direcció d´en Joaquim Llopis Rius, (Quimet de l´Estanc). Tocava peces com ara (La mort de l´escolà), (magistralment interpretada per la solista Mercé Coma), corals de Bach, la popular sardana (Marinada), cants populars catalans i nombroses peces de cant. Pel juliol de 1930 actuaven en el (Festival d´orfeons de Catalun¬ya), a Barcelona, i durant la seva existéncia (va participar en tots els mes importants de Catalunya). Tambè resulta significatiu que (al mateix poble de Gelida, l´Orfeó va tenir proble-mes d´actuació a la Societat Coral Artesans, ja que al llarg de la seva vida solament va poder oferir-hi dos concerts) (43). L´entitat va desaparéixer amb la guerra civil. Del llibre (República, Guerra i POstguerra a Gelida), pàg. 45
Grup Excursionista Gelada 0
Centre catpolic o Centre parroquial (Els Lluïsos) Grup de teatre 0
La Colombófila 0 Parlem finalment de la (Colombófila). En el seu número de febrer de 1932, (Roca Sagna) informava de la constitució d´una nova entitat, la (Unió Colombófila Geli-denca), per mitjà de la qual (els amics dels coloms missatgers vetllaran per la pro-pagació d´aquests simpàtics i astuts animalons, sots la presidéncia del conegut co-lomista, en Joan Colomer). Assegurant que, d´aquesta manera, Gelida (ès el primer poble de Catalunya i d´Espanya que s´hi constitueix una entitat colombófila; i aixó ho expressà amb tot entusiasme, el Sr. President del Consell de Ministres espanyol) (49). El 16 d´abril del mateix any, la Colombófila deixà anar 1. 500 coloms missat-gers, segons una crónica de l´esmentada revista (50). Al mes següent l´entitat dirigia una carta al batlle demanant autorització (per tal de fer ús de les escopetes de caça) i eliminar els esparvers del terme, (que amb molta freqüéncia destrueixen els col-oms missatgers) (51). Anys desprès, a la primavera del 1936, l´entitat seguia activa. El dia 5 d´abril a les nou del matí s´havia previst una aviada de tres mil coloms mis-satgers organitzada per la Federació Colombófila Catalana, patrocinada per la Fe-deració Colombófila Nacional, (cuidant de l´organització local la Unió Colombófi-la Gelidenca). Del llibre (República, Guerra i Postguerra a Gelida)
l´Agrupació Bastoners 0 Altres associacions giraven a l´entorn dels bastoners. Tenim referéncia que l´any 1929 hi havia a Gelida dues colles rivals, (l´Agrupació) i la (Colla Nova), aquesta darrera sota l´iniciativa d´en Pau Pla de (Cal Ticaret). Peró fou una mena de selec-ció d´ambdues la que el mateix any assolia el primer premi del concurs de ball de bastons celebrat a Barcelona amb motiu de la inau¬guració de l´Exposició Internaci-onal, al final de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. Anys desprès (Pau Pla va desaparéixer i amb ell la (Colla Nova), restant sols l´Agrupació) Del llibre (República, Guerra i Postguerra a Gelida)
PATRONAT ESCOLAR 23/11/1933 0
MÚTUA ESCOLAR GELIDENCA 27/09/199 C/ Àngel Guimerà, torre 0
MUTUALITAT GELIDENCA 6/9/1933 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Badell Soler, JOAN Rabassaire President del Sindicat Agrícola la Germanor
Almirall Batlle, Camil Camil Almirall Batlle, de cal Pubilleta, era un treballador del Molí Vell nascut l´any 1909. Durant els anys trenta era uns dels redactors de la revista (Flama) i, d´acord amb informacions orals, ell era el corrector lingüístic. Si el tema era massa delicat, es firmava amb pseudónim o no es signava; sembla ser que Anfos Rialp era el pseudónim que ell utilitzava. Tambè feia de corresponsal local del diari barceloní (La Humanitat), enviant les cróniques per (recader). Es presentà a les eleccions municipals de gener de 1934, quedant com a conseller o regidor suplent. Era un dels cantaires de la (secció coral) de la Societat Coral Artesans i probablement ocupà la presidéncia de la Societat, quan aquesta fou reoberta desprès de la repres-sió dels Fets d´Octubre. Fou regidor de l´Ajuntament durant els anys 1936 i 1937, abans de la guerra i durant els primers temps del conflicte; l´any 1937, com a con-seller de Cultura, fou el responsable del trasllat de les escoles des de Can Valls fins al nou local situat a l´edifici de les Monges, que suposà el naixement del (Grup Es-colar Ferrer i Guàrdia). Sembla ser que deixà l´Ajuntament per a convertir-se en funcionari de presons; finalment s´allistà a l´Exércit republicà. Del llibre (República, Guerra i Postguerra a Gelida)
Collado Castillo, Joan Rabassaire Membre d´Estat Català
Peracaula , Francesc Secretari municipal

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Sis d´Octubre Conflicte polític d´àmbit català Octubre de 1934 Una font oral recorda així els esdeveniments: era dissabte i per la ràdio arribaven notícies de la insurrecció; ja entrada la nit hi haguè una reunió a l´Ajuntament. Al regidor Josep Alegre el van anar a cridar a la barberia i arribà a la reunió quan ja s´havia decidit adherir-se al moviment portat des de Barcelona per Companys i Dencàs. En Bertran, l´alcalde, sortí al balcó consistorial i manifestà l´adhesió al president Companys, tot proclamant la República Catalana. Desprès, alguns elements exaltats de l´Esquerra, lligats a (Estat Català), intentaren sortir en un camió cap a Barcelona. Poc dies desprès, la Guàrdia Civil practicava algunes detencions. Desprès de ser retinguts a un dels pavellons de l´Exposició, ès a dir, al recinte de la Fira de Mostres de Montjuïc, alguns foren jutjats en un consell de guerra i ingressaren a la Model. Font: República, Guerra i Postguerra a Gelida, pàgina 63.

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Francesc Macià 12 febrer 1933 Inauguració de les escoles públiques de can Valls, en temps de l´alcalde Àngel Ollè
Diputació Barcelona...