El Montmell

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Pons Vives, Miquel Centre Republicà i Catalanista d´Esquerres 41 anys El 19 de febrer de 1936 renúncia a ser reposat en el càrrec donat que s´ha traslladat a viure a un altre terme municipal
Regidor Valldosera Font, Cristófor Centre Republuicà i Catalanista d´Esquerres 26 anys pagés
Regidor Palau Ventura, Jaume Grup Coalició d´Esquerres 41 anys pagés Forma part de la gestora que actuà des del 18 d´octubre de 1934 fins el dia 7 de maig de 1935. El dia 19 de febrer de 1936 en que havia de ser reposat en el càrrec renuncia donat que viu fora del municipi

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Serramià Vendrell, Joan Grup Coalició d´Esquerres 38 anys pagés El dia 19 de febrer de 1936 dimiteix en ser reposats en el seu càrrec els electes de 1934. El dia 22 de gener de 1939 ès nomenat alcalde en la comissió gestora provisional i ratificat en la comissió gestora de 26 de febrer de 1939

15 abril 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Palau Ventura, Pau El dia 25 d´abril de 1931 ès designat alcalde fins el dia 8 de gener de 1933 en que cessa.

abril de 1931 a juny de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Vives Poch, Jaume 31 anys pagés A les eleccions municipals de 1934 es presentà, sense ser-ne elegit, pel Grup Coalició d´Esquerres. Posteriorment ja fora del període republicà, formà part de la gestora nomenada el 6 de febrer de 1939

maig de 1933 a gener 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Saperas Dalmau, Emili pagés Accedeix novament com regidor el dia 7 de maig de 1935 amb el Decret de Presidéncia de 25 d´abril de 1935, fins el 19 de febrer de 1936.
Regidor Vives Saperas, Jaume
Regidor Solè Cañellas, Ramon pagés De fet només va ser regidor del dia 7 de maig de 1935 pel Decret de Presidéncia de 26 d´abril de 1935 peró ja no va figurar com regidor a la proposta definitiva del dia 15 de maig del mateix any

10 agost 1936 a 1939

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Coll Andreu, Felicià POUM des del 17 d´octubre de 1936 fins el 24 d´oct pagés Va ser regidor des del dia 17 d´octubre de 1936 fins el dia 23 de maig de 1937 en que es concediren 3 mesos de permís d´abscéncia per salut a l´alcalde Josep Saperas Cendrós i llavors Felicià Coll va ser alcalde fins el 1939
Regidor Costa Rosell, Ramon ERC Front Popular pagés No ès el dia 10 d´agost que entra en el càrrec sinó el dia 17m d´octubre de 1936
Regidor Pons Prats, Jaume CNT Segons les actes municipals va prendre possessió el dia 17 d´octubre.
Regidor Angles Batet, Joan PSU Segons les actes municipals va prendre possessió el dia 17 d´octubre.
Regidor Serramià Saperas, Josep PSU Segons les actes municipals va prendre possessió el 17 d´octubre de 1936

abril de 1931 a maig de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Figueras Ferrè, Josep
Regidor Colet Boada, Josep

10 agost 1936 a 1939

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Coll Andreu, Felicià POUM des del 17 d´octubre de 1936 fins el 24 d´oct pagés Va ser regidor des del dia 17 d´octubre de 1936 fins el dia 23 de maig de 1937 en que es concediren 3 mesos de permís d´abscéncia per salut a l´alcalde Josep Saperas Cendrós i llavors Felicià Coll va ser alcalde fins el 1939
Regidor Costa Rosell, Ramon ERC Front Popular pagés No ès el dia 10 d´agost que entra en el càrrec sinó el dia 17m d´octubre de 1936
Regidor Pons Prats, Jaume CNT Segons les actes municipals va prendre possessió el dia 17 d´octubre.
Regidor Angles Batet, Joan PSU Segons les actes municipals va prendre possessió el dia 17 d´octubre.
Regidor Serramià Saperas, Josep PSU Segons les actes municipals va prendre possessió el 17 d´octubre de 1936

abril de 1931 a maig de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Figueras Ferrè, Josep
Regidor Colet Boada, Josep

abril de 1931 fins maig de 1933

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Montserrat Coll, Joan pagés
Regidor Galofrè Grau, Llorenç pagés
Regidor Andreu Ferrè, Francesc 39 anys pagés Del dia 25 de maig de 1933 al dia 1 de febrer de 1934 ès alcalde. Del dia 1 de febrer de 1934 al´11 d´octubre de 1934 ès regidor i dimiteix en ser nomenat delegat especial Joan Montserrat Vendrell. El dia 19 de febrer de 1936 es reposat en el càrrec pel que va ser elegit de regidor fins el 17 d´octubre de 1936 que ès novament regidor per ERC escolit pels partits polítics i organitzacions sindicals. El dia 24 d´octubre de 1937 i fins el dia 22 de gener de 1939 continúa essent regidor per ERC
Regidor Saperas Ribas, Joan URSC 40 anys pagés El febrer del 1934 es presentà a les eleccions municipals pel Centre Republicà i Catalanista d´Esquerres sense ser elegit. El 17 d´octubre de 1936 es escollit per la URSC per Partits i Sindicats El 24 d´octubre de 1937 es escollit novament per la URSC fins el final de la guerra
Regidor Serramià Saperas, Isidre pagés El dia 22 de gener de 1939 formà part de la comissió gestora provisional nomenada pels militars fins el dia 26 de febrer de 1936

13 octubre 1934 a 19 octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Vives Torrens, Josep Grup Coalició d´Esquerres 29 anys pagés A les eleccions de 1934 es presentà per regidor peró no va sortir-ne elegit, accedeix a regidor per la dimissió dels regidors que no estaven d´acord amb el nomenament d´un delegart especial l´11 d´octubre de 1934. El dia 18 d´octubre de 1934 es queda fora de la gestora i torna a ocupar el càrrec pel Decret de Presidéncia de 1935, el dia 7 de maig de 1935 fins el dia 26 de juliiol de 1936 en que es cessen tots els consellers que no siguin del Front Popular
Regidor Mateu Güell, Salvador
Regidor Costa Pedragosa, Josep

3 de maig de 1935 al 17 de febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Garriga Ventosa, Ramon Es va abstenir en la votació per alcalde de Joan Serramià Vendrell
Regidor Rosell Llopart, Josep Tot i que entra com regidor arrel del Decret de 26 d´abril, s´abstè en la votació per l´alcalde Joan Serramià Vendrell

15 abril – 25 abril

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Saperas Cendrós, Josep Republicà 31 anys Pagés el 25 de maig de 1933 es constitueix una comissió gestora essent cessat Josep Saperas Cendrós i 7 regidors mès. Pren possessió novament el dia 1 de febrer de 1934 essent el 1er Tinent d´alcalde. El dia 19 de febrer de 1936 hi ha reposició dels càrrecs cessats l´11 d´octubre i en renunciar l´alcalde Miquel Pons Vives es escollit alcalde novament Si bè en els plenari de la presa de possessió no figura l´afiliació política, posteriorment tant en l´elecció del 17 d´octubre de 1936 com en la de 24 d´octubre de 1937 ès escollit pels partits polítics i organitzacions sindicals per ERC.

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Penya Catalanista Republicana 21/06/1931 La Joncosa 0
Centre Republicà Catalanista de la Joncosa de Montmell 14/07/1931 La Joncosa de Montmell 0
Unió Republicana Federal 09/08/1931 0
Esquerra Republicana de Catalunya 1937 Marmellar 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sindicat Agrícola d´Agricultors Rabassaires 18/11/1931 0
Treballadors Agrícoles 06/02/1894 31

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Confraria del Roser 1919 0
Filles de Maria 1919 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Casino de Sant Sebastià 04/10/1888 La Joncosa de Montmell 32
Sant Isidre 06/12/1895 La Joncosa del Montmell 20

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Pia Germandat de Marmellar/ Socors mutus Cobrir les feines, sobretot del camp, quan la persona o pare de familia estava malalt 09/03/1889 Marmellar (El Montmell) 0
Pia Germandat del Sagrat Cor Socors mutu en cas d´enfermetat 18/07/1889 34
Pia Germandat de Sant Antoni Socors mutu en cas d´enfermetat per a les tasques del camp sobretot 30/01/1899 37

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Revisio del conveni de subministrament d´aigua al Servei d´Aigua 12 abril de 1932 En época de la dictadura de Primo de Rivera es sigà un acord entre l´Ajuntament del Montmell i un particular posseidor de part d´uns drets d´aigua de la font de la Dou per la creació de la xarxa d´abastament a les cases. l´Ajuntament preten canviar els termes del Conveni perqué consideren que – no hi ha prevista l´evacuació de l´aigua – no es preveuen les tarifes a aplicar – no hi ha dictamen de la Comissió de Sanitat – no hi havia majoria suficient en l´acord del conveni
Dimissió de l´alcalde Josep Saperas Cendrós 11 d´octubre de 1934 En ser anomenat delegat especial Juan Serramià Vendrell dimiteix l´alcalde electe Josep Saperas Cendrós i amb ell els regidors Cristófol Valldosera Font i Francesc Andreu Feerè
Subministrament d´aigua 9 d´octubre de 1932 s´insta al concessionari d´aigua a posar l´aixeta a la font pública de La Joncosa
Subministrament aigua a la Joncosa del Montmell 18 setembre de 1935 El Conveni de subministrament en concessió de l´aigua arriba al Contenciós Administratiu i i en la Senténcia, que ès a favor de l´Ajuntament, concreta els següents punts. – La Font que s´ha de construir a la Dou ha d´anar a càrrec del concessionari – El dipósit ha de tancar-se i ha d´estar amb control sanitari – s´han de subministrar 200 l. d´aigua diaris a l´escola – El preu ha de ser de 3 pessetes mensuals i fins un consum de 200l. diaris – Tothom tindrà el dret a poder-se conectar a la xarxa – l´Ajuntament construirà una font a la placeta de Cal Garriga i el concessionari s´obligarà a l´aportació de 60 m3 mensuals – l´Ajuntament no posarà arbitris en cap concepte relacionat amb l´aigua
Conflicte de la concessió de l´aigua subministrament aigua 24 novembre de 1935 El conveni proposat es signat pel concessionari amb la modificació que la font de la Dou la pagarà el consistori
Repossició de càrrecs cessats que cessaren l´11 19 de febrer de 1936 En la repossició de càrrecs dimiteix l´alcalde que ha de ser substituit Juan Serramià Vendrell i ha de ser escollit Miquel Pons Vives peró donat que ha canviat de domicili ès escollit el que ja ho havia sigut Josep Saperas Cendrós
subministrament d´aigua a la Joncosa de Montmell servei d´aigües al nucli de la Joncosa 8 de marçde 1936 s´insta al concessionari de l´aigua al compliment del conveni signat i construexi de manera immediata la font de la placeta de Calñ Garriga
conflicte de l´aigua subministrament d´aigua 12 de març de 1936 Es donen 10 dies per a la construcció de la font per part del concessionari de l´aigua
Cessament de Consellers municipals subministrament d´aigua 26 de juliol de 1936 Decret del conseller de Governació de 22 de juliol cessant tots els consellers que no siguin del Front Popular. No hi ha canvis perqué ja ho eren tots
electrificació servei d´electrificació 27 d´octubre de 1936 Acord municipal en el sentit que (l´acaudalat propietari Josep Rovira Pallarès pagui 50.000 pts. que ès el cost estimat per l´electrificació de la Joncosa i la instal·lació de l´enllumenat públic. Posteriorment Josep Rovira Pallarès fa entrega de 25.000 pts a compte de manera …voluntària i com que el cost final va ser de 18.000 pts amb la diferéncia proposaren la instal·lació del telefon
Segregació municipal 8 de novembre de 1936 El regidor Joan Pascual Andreu proposa que els veïns de la Vall de Sant Marc, Aiguaviva i Marmellar del terme del Montmell i els de Pla de Manlleu del terme d´Aiguamúrcia es constitueixin en municipi propi si el dictament que es sol·licitarà a la Comissió de Governació així ho considera
segregació del municipi 27 de desembre de 1936 El regidor Joan Pascual Andreu retira la proposta feta per ell mateix de formació d´un nou municipi amb els agregats de la Vall de Sant Marc, Aiguaviva, Marmellar i Pla de Manlleu, sembla ser per desavinences dels mateixos
Diputació Barcelona...